Cmentarz - regulamin cmentarza


REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W JAROCINIECZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku wymaga godnego zachowania się osób odwiedzających.
 2. Cmentarz otwarty jest od świtu do zmroku.
 3. Wszelkie nieczystości stałe, w szczególności: zużyte kwiaty, wieńce, znicze, wkłady do zniczy, itp. należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach, uwzględniając ich segregację.
 4. Od osób odwiedzających cmentarz wymaga się właściwego korzystania z punktów czerpania wody.
 5. Cenniki umieszczone na tablicach przy wejściach na cmentarz są obowiązującymi.
 6. W celu niedopuszczenia do wchodzenia na teren cmentarza zwierząt należy zamykać furtki.

 

CZĘŚĆ II - ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA

 1. Za korzystanie z Cmentarza i Domu Przedpogrzebowego pobierane są opłaty według obowiązującego cennika znajdującego się w Administracji Cmentarza i na tablicach przy wejściach na cmentarz.
 2. Wszelkie usługi pogrzebowe i cmentarne wykonywane przez Zakłady Pogrzebowe, osoby prywatne i fizyczne wymagają uprzedniego uzgodnienia z Administracją Cmentarza.
 3. Administracja Cmentarza nie umożliwia wykupu miejsc grzebalnych bez pochówku.
 4. Przy pochówku można wykupić:
  1. jedno miejsce pod grób zwykły ziemny na 20 lat,
  2. jedno miejsce pod urny na 40 lat,
  3. miejsce pod grób rodzinny poziomy ziemny na 40 lat,
  4. miejsce pod grób rodzinny pionowy ziemny na 40 lat,
  5. miejsce na grobowiec rodzinny murowany poziomy lub pionowy na 99 lat.
 5. Miejsce grzebalne wykupione u poprzedniego Zarządcy Cmentarza jako miejsce pojedyncze zwykłe, a wykonane lub odnotowane w książce cmentarnej jako dwuosobowe głębinowe będzie można wykorzystać po uprzedniej dopłacie do ceny obowiązującej.
 6. W zależności od rodzaju grobu, miejsca pochówku są wyznaczane w danych sektorach.
 7. Budowa grobowców, ustawianie nagrobków, sadzenie drzew i krzewów oraz ustawianie przedmiotów stałych na mogiłach i w ich obrębie wymagają uzyskania zgody Administratora.
 8. Nie można łączyć dwóch grobów pojedynczych poprzez postawienie nagrobka rodzinnego.
 9. Groby pojedyncze zwykłe dla których minął 20-letni okres eksploatacji mogą być użytkowane przez kolejne lata po wniesieniu opłat zgodnie z cennikiem opłat cmentarnych.
 10. Budowa grobowców oraz ustawianie nagrobków odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.
 11. Budowany grobowiec oraz ustawiany nagrobek musi posiadać parametry zgodne z obowiązującą tabelą wymiarów, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 12. Wszelkie odstępstwa od planu zagospodarowania cmentarza będą usuwane bez odszkodowania i na koszt dokonującego samowoli.
 13. W celu właściwego korzystania przez rodziny zmarłych z Domu Przedpogrzebowego, ceremonie pogrzebowe winny być organizowane w odstępach co najmniej godzinnych.

 

CZĘŚĆ III - ZASADY UDOSTĘPNIANIA CMENTARZA ZAKŁADOM KAMIENIARSKIM.

 1. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na postawienie nagrobka i wjazdu na cmentarz załatwia opiekun grobu.
 2. Transport materiałów budowlanych i elementów nagrobka odbywa się od bramy cmentarza do mogiły alejkami głównymi.
 3. Zabrania się wjazdu pojazdami na kwatery grzebalne pomiędzy mogiły i na kwatery przygotowane do pochówków.
 4. Dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie Cmentarza Komunalnego wynosi 5 km/h.
 5. Nagrobek należy wykonać i ustawić zgodnie z tabelą wymiarów.
 6. Wjazd na teren Cmentarza Komunalnego i rozpoczęcie prac następuje po uzyskaniu ww. zezwolenia.
 7. Podczas prowadzenia prac na terenie cmentarza wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku opłat na ww. prace.
 8. Odległość między nagrobkami wynosi 60-70 cm (w zależności od typu grobu).
 9. Nadmiar ziemi z wykopu pod fundament należy składować na miejscu wyznaczonym przez Administratora Cmentarza.
 10. Zabrania się rozsypywania nadmiaru ziemi z fundamentów na kwatery grzebalne.
 11. Poziom ziemi w ustawionym nagrobku winien być równy z podwaliną.
 12. Po zakończeniu budowy nagrobka wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót i powiadomienia Administratora. Nie dostosowanie się do poleceń Administracji Cmentarza spowoduje obciążenie wykonawcy kosztami prac.
 13. Renowacja i wymiana starych nagrobków wymaga zgody Administracji Cmentarza.
 14. Zużyte elementy nagrobka należy do chwili transportu złożyć w miejscu wyznaczonym przez Administratora.
 15. Budowa piwnic – grobowców wymaga uzgodnienia z Administracją Cmentarza.
 16. Przy kopaniu piwnic – grobowców należy zachować szczególną ostrożność, przestrzegać przepisów BHP, oznaczyć i zabezpieczyć wykop.
 17. Ziemię z wykopu piwnicy – grobowca należy złożyć w miejscu wyznaczonym przez Administratora.
 18. Zabrania się budowy piwnic – grobowców na placach między grobami ziemnymi.
 19. Piwnice – grobowce mogą być budowane na wyznaczonych do tego celu kwaterach grzebalnych.
 20. Odległość boczna między piwnicami wynosi 1 m.
 21. Prace budowlane winny być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.
 22. Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie cmentarza do przestrzegania regulaminu.

 

CZĘŚĆ IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabrania się:

 1. Jazdy wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia (z wyjątkiem jednostki wywozowej posiadającej aktualną umowę na ww. czynności).
 2. Wprowadzania psów, z wyjątkiem psów będących asystentami osób niepełnosprawnych.
 3. Przebywania osób na cmentarzu po zmierzchu (z wyjątkiem Święta Zmarłych).


Podstawowe prawa regulaminu stanowi:
Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295). Rozporządzenie MGT z dnia 20.10.1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47 poz. 299 z późniejszymi zmianami).
↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl