Formularz kontaktowyPrzy pomocy poniższego formularza możecie Państwo zgłosić awarie i nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ulicznego. Pola wymagane: treść wiadomości, imię i nazwisko, numer telefonu, akceptacja przetwarzania danych osobowych.


Treść wiadomości:Imię i nazwisko:


Numer telefonu (tylko cyfry, bez spacji i "-"):


E-mail (nie wymagany): Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia zgodnie z podanymi niżej informacjami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest w Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Kasztanowa 18
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu obsługi zgłoszenia i nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane. Dane będą przetwarzane w zakresie podanym na formularzu tj. imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. Podanie tych danych (oprócz adresu e-mail) jest niezbędne do prawidłowej weryfikacji obsługi zgłoszenia.
  3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom odpowiedzialnym za realizację zgłoszenia. Oznacza to, że nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia zgłoszenia. Po tym okresie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto mają Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod e mail: iodo@jarjarocin.pl
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.

  

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl