Targowisko - regulamin targowiska


Regulamin w wersji PDF
Zarządzenie 2/2020 ws. wprowadzenia zmian w regulaminie

REGULAMIN TARGOWISKA
PRZY ULICY KASZTANOWEJ W JAROCINIE

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dnia 17 lutego 2020 roku

§ 1
 1. Targowisko czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do 18:00.
 2. W niedzielę targowisko może być czynne na wniosek osób handlujących za zgodą Prezesa Zarządu Spółki.
 3. Targ zwierzętami może odbywać się tylko w środy.

§ 2
Uprawnionymi do wykonywania handlu i usług na targowisku są:
 1. przedsiębiorcy;
 2. indywidualni producenci płodów rolnych, warzywniczych, sadowniczych i ogrodniczych oraz hodowcy zwierząt i drobiu;
 3. zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.

§ 3
Zabrania się na targowisku sprzedaży towarów i świadczenia usług, które na podstawie odrębnych uregulowań prawnych mogą być wykonywane tylko w stałych punktach sprzedaży oraz prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, przetargów i prowadzenia gier hazardowych.


§ 4
 1. Miejsce sprzedaży na targowisku wyznacza pracownik Spółki.
 2. Miejsca powinny gwarantować ruch komunikacyjny oraz dostępność do wszystkich miejsc handlowych.
 3. Zabrania się odstępowania osobom trzecim miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.
 4. Sprzedaż nie może być prowadzona w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

§ 5
Osoby prowadzące handel zobowiązane są do:
 1. przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych;
 2. oznaczenia stoisk (straganów) imieniem, nazwiskiem lub nazwą, pod którą jest wykonywana działalność gospodarcza;
 3. uwidocznienia na towarach oferowanych do sprzedaży informacji cenowej w odniesieniu do jednostki miary;
 4. zachowania porządku w miejscu handlu oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 5. posprzątania po zakończeniu handlu miejsca handlowego wraz z posortowaniem odpadów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 6. w razie nie zachowania porządku po zakończeniu handlu, Spółka ma prawo nałożyć na osoby handlujące, które pozostawiły nieporządek, karę w wysokości 500,00 złotych.

§ 6
Narzędzia pomiarowe używane na targowiskach powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia.


§ 7
(uchylony)1


§ 8
 1. Od osób dokonujących sprzedaży na targowisku pobiera się w drodze inkasa dzienną opłatę targową oraz odpowiednie opłaty według cen określonych w obowiązujących zarządzeniach poprzez inkasentów wydających pokwitowania stosownie do przepisów w tym zakresie.
 2. Stawki opłaty targowej dziennej i ceny usług wymienione w ust. 5 są uwidocznione w gablocie informacyjnej znajdującej się na hali targowej.
 3. Opłaty za korzystanie z targowiska uiszczane w danym dniu dotyczą wyłącznie targowiska, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 4. Dowód uiszczenia opłaty targowej handlujący zobowiązany jest posiadać przez cały czas prowadzenia handlu i okazywać na żądanie osób upoważnionych przez właściciela targowiska.
 5. Prowadzący handel mogą odpłatnie korzystać z mediów oraz innych świadczeń prowadzącego targowisko, według technicznych możliwości oraz na podstawie indywidualnych uzgodnień poczynionych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.

§ 9
Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karnym i porządkowym.


§ 10
Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska można składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki.


1 Uchylony przez §1 ust.2 Zarządzenia nr 2/2020 z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska przy ul. Kasztanowej w Jarocinie.

↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl